آلیاژهای پلیمری

انواع آلیاژهای ترکیبی پلیمری جهت بهبود خواص مکانیکی و ساختاری و تنوع محصول قابل استفاده در صنایع آبرسانی و فاضلای ،کفپوش ها- قطعات الکتریکی و انواع کانال ها