پلیمرهای رنگی

انواع پلیمرهای طیف رنگ خاص (colour match) که در انواع قطعات تریم داخل خودرو و قطعات لوازم خانگی با برند های خاصی کاربرد دارند.