پلیمر های ضد شعله

انواع پلیمر ها با پایه پلی­الفینی و مقاوم در برابر شغله مطابق با استانداردهای مرجع که در قطعاتی نظیر تهویه ،فن ها ، قطعات نزدیک به منابع حرارتی کابرد دارند