انواع پلیمر های مقاوم به ضربه

پلیمر های مقاوم به ضربه شامل انواع الاستومر ، لاستیک­های ولکانیزه و دی­منومرهای پلی الفینی